شوگر کوکیز ~ کارگاه آشپزسازی chef tayebeh زندگی به سختی بهم ثابت کرده که تواناییهام محدوده. لذا مدتهاست که دیگه قول کاری که از پسش برنمیام رو به کسی نمیدم که بد قول و بی معرفت نشم. شوگر کوکیز ~ کارگاه آشپزسازی